Страница 1 от 11

Стена на мъл­ча­ни­ето крие исти­ната за комунизма

Гуз­ната съвест на Запада към съд­бата на източ­но­ев­ро­пей­ците често пре­рас­тва в амне­зия, казва поли­ти­чес­кият зат­вор­ник.
Алф­ред (Фреди) Фос­колое роден в Бъл­га­рия. Майка му е бъл­гарка, а баща му  фран­цу­зин. От 1949 г. със семейс­т­вото си живее в Париж, където завър­шва Право и бъл­гар­ска фило­ло­гия. След 1958 посе­щава редовно Бъл­га­рия. Арес­ту­ван през лятото на 1968 г., той е осъ­ден е на 15 г. зат­вор за раз­п­рос­т­ра­не­ние на позиви с демок­ра­тично съдър­жа­ние. Осво­бо­ден е през 1971 като чужд граж­да­нин и екс­т­ра­ди­ран от Бъл­га­рия. Чети повече

Страница 1 от 11